Cart

0 Products Total € 0,00 Go to cart
Close

Integration

Nepal Development Academy is het aanspreekpunt voor integratie van Nepalezen in de Nederlandse samenleving. Door het bieden van voorzieningen op sociaal-cultureel, maatschappelijk en educatief terrein wordt getracht een brug tussen deze doelgroep en andere doelgroepen te slaan. NDA organiseert op dit gebied workshops, ontmoetings- en voorlichtingsbijeenkomsten en diverse trainingen voor kaderleden.

Wat betekent de integratie voor Nepalezen?

Het integratie- en participatieproces van Nepalezen in de Nederlandse samenleving veronderstelt een actief burgerschap waarin zij samen met autochtonen met respect voor elkaars culturele en religieuze achtergronden harmonieus samenleven. De integratie en participatie dient op verschillende terreinen plaatsvinden, te weten de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, Nederlandse en politieke organisaties, etc. Een volledige participatie op publieke terreinen is alleen dan mogelijk wanneer Nepalezen de ruimte krijgen om zelf te zoeken naar een compromis tussen hun eigen culturele achtergrond en die van de nieuwe samenleving. Toch dragen zij zelf in belangrijke mate de verantwoordelijkheid voor hun integratie en participatie. Integratie en participatie houden immers in dat er met behoud van eigen cultureel bepaalde waarden en normen aansluiting moet worden gezocht in de Nederlandse samenleving.

Waarom integratie voor Nepalezen?

In Nederland wonen ruim 1100 Nepalezen. Zij maken al jaren een onderdeel uit van de Nederlandse samenleving. Ook zij verdienen niet aan hen lot overgelaten te worden, ook al is de groep Nepalezen betrekkelijk klein. Anders missen zij de echte aansluiting op de Nederlandse samenleving. Zij moeten een kans krijgen om zelf hun eigen weg te vinden en een toekomstperspectief te ontwikkelen. De eigen culturele achtergrond, ervaring, kennis en knelpunten wat betreft de positie in de nieuwe samenleving, het samenleven met de autochtonen en anderen en de interculturele communicatie spelen daarbij een belangrijke rol. Het proces van integratie en participatie dient van binnenuit te komen. Ook Nepalezen horen zich thuis te voelen in de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk dat dit proces wordt bevorderd en dat de Nepalezen daarbij worden geadviseerd en ondersteund door individuen en organisaties met dezelfde achtergrond. NDA als zelforganisatie van Nepalezen levert daar een belangrijke bijdrage aan.